Kinderbeschermende maatregelen

Kinderbeschermende maatregelen

Een ondertoezichtstelling (OTS) en een uithuisplaatsing (UHP) van een kind zijn twee vergaande kinder- beschermende maatregelen. Normaal gesproken hebben de ouders het recht om hun kind naar eigen inzicht en naar hun eigen normen en waarden op te voeden. Soms zijn er zulke ernstige problemen in de opvoedsituatie dat de overheid (Jeugdbescherming en/of Raad voor de Kinderbescherming) kan ingrijpen.

De kinderrechter kan -als de veiligheid en de ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd wordt- een kind onder toezicht stellen. In dat geval wordt er voor het kind een jeugdbeschermer aangesteld voor een periode van maximaal een jaar. Die periode kan daarna bij blijvende zorgen steeds verlengd worden totdat het kind meerderjarig is.

De jeugdbeschermer adviezen en schakelt waar nodig specialistische hulp in. Dat kan zowel hulp voor het kind zijn of voor de ouders. Bij een OTS en UHP behouden de ouders het gezag over hun kind en blijven dus ook verantwoordelijk. Er is wel een verplichting om mee te werken aan de adviezen en aanwijzingen van de jeugdbeschermer.

De uithuisplaatsing is een nog verdergaande maatregel die de rechter kan opleggen. Terwijl bij een OTS het kind gewoon thuis blijft wonen gaat het kind bij een UHP voor kortere of langere duur in een andere omgeving wonen. Alleen de rechter kan een UHP bepalen (maximaal een jaar), met de mogelijkheid te verlengen tot het kind meerderjarig is.

Het in beeld komen van jeugdhulp onder dwang binnen een gezin is ingrijpend. Er zijn gevoelens van teleurstelling, verdriet, frustratie, boosheid en onmacht. Vaak zijn de zorgen terecht en is ingrijpen in het belang van het kind noodzakelijk. Soms echter is dat niet het geval en zijn er andere -minder vergaande- maatregelen mogelijk of nog niet geprobeerd of bekeken. Ook kan er sprake zijn van miscommunicatie tussen de ouders en de hulpverlener die beoordeelt of er een OTS- of zelfs een UHP-verzoek moet worden ingediend bij de rechter.

In zaken over OTS en UHP gaat het niet over winnen of verliezen. Voor ouders zijn vooral de emotionele belangen veel groter dan dat. Zij willen vaak niet dat het kind onder toezicht wordt gesteld of uit huis wordt geplaatst. Is dat wel het geval dan willen ze het liefst dat de OTS of de UHP zo snel mogelijk eindigt.

Goede en betrokken juridische bijstand in een zo vroeg mogelijk stadium is van groot belang. De advocaten van Spoor60 hebben veel ervaring van en kennis op het terrein van kinderbeschermende maatregelen (jeugdrecht) en staan je graag bij. Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht